วิชาท่องเที่ยวไทย

ท่องเที่ยวไทย

รหัสวิชา                     รายวิชา ทัวร์ทั่วไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5                                  ภาคเรียน 1                                         เวลา              ชั่วโมง
 
 
ศึกษาความหมายและความเป็นมาของธุรกิจการท่องเที่ยว    ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยว     ปัญหาการท่องเที่ยวและการแก้ไข   หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว    แหล่งท่องเที่ยวใน ประเทศไทย    ประโยชน์ที่ได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว    แนวโน้มของธุรกิจการท่องเที่ยวในอนาคต  
                ปฏิบัติหน้าที่งานในบริษัทนำเที่ยวจำลอง   และทำโครงงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้
                เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับงานในบริษัทนำเที่ยว    มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
                ผลการเรียนรู้ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   พึ่งพาตนเองได้และอยู่อย่างพอเพียง

เนื้อหารายวิชา