วิชาการสหกรณ์ รหัสวิชา -

การสหกรณ์
บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุจุดหมายปลายทางที่กลุ่มกำหนดไว้โดยที่ทุกคนอยู่ ร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้วย

เนื้อหารายวิชา