วิชาการขายสินค้าและบริการ รหัสวิชา ง30283

การขายสินค้าและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                             รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา การขายสินค้าและบริการ            รหัสวิชา ง30283             จำนวน    1.0  หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5          เวลาเรียน   2    ชั่วโมงต่อสัปดาห์           จำนวน 40 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นของการขาย  ความสำคัญของการขาย ความรู้เกี่ยวกับการขาย  เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการขาย ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกิจการ สินค้า คู่แข่งขัน ลูกค้า ตนเอง และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย
    โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการกลุ่ม  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  ทักษะด้านความร่วมมือ     ทักษะด้านการสื่อสาร  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอาชีพงานธุรกิจ 
    มุ่งพัฒนาให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยมความเป็นไทย มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21    มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพงานธุรกิจอย่างสุจริตใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้
    1. อธิบายความรู้เบื้องต้นของการขาย
    2. อธิบายความสำคัญของการขาย
    3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับอาชีพขาย
    4. อธิบาย เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการขาย
    5. อธิบายความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกิจการ สินค้า คู่แข่งขัน ลูกค้า และตนเอง
    6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการขายนำมาเขียนเป็นโครงการขายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเด็มศึกษา

เนื้อหารายวิชา