กระดานสนทนา

กรุณา Login ก่อนการโพสต์ทุกครั้งค่ะ


เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

  ลักษณะของอุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยว
เจ้าของกระทู้ by   webmaster | view 111,204 | comment 38 | แจ้งลบ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รายละเอียด  :
รูปภาพ  :
(ไม่เกิน 1024 kb , jpg , gif)
ชื่อผู้เขียน  :
Security Code:
0602
 

กติกา มารยาท
  • กรุณาใช้คำสุภาพ และงดเว้นการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา การโฆษณาและข้อความที่อยู่ในรูปแบบของการชักชวน
  • หากพบข้อความไม่เหมาะสม และข้อความที่ตั้งขึ้นซ้ำซ้อน ทางเว็บไซต์ Praveetelearning.com ขอลบข้อความดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกท่านใดพบข้อความไม่เหมาะสมหรือการละเมิดฝ่าฝืนใดๆ โปรดแจ้งได้ที่ webmaster@praveetelearning.com
  1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นการส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible Export)
  หมายความว่า มีธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม การซื้อบริการของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิด รายได้เกิดการลงทุน ช่วยให้เกิดอาชีพ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
คำตอบที่ 1 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทย คือ เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
  มีการสร้างงานเกิดอาชีพใหม่ สังคมผ่อนคลายความตึงเครียด กระตุ้นให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี มีการผลิตสินค้าพื้นเมืองเพิ่มมากขึ้น
คำตอบที่ 2 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  3. องค์การสหประชาชาติ ประกาศว่า “ การเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งที่รัฐพึงสนับสนุน ” หมายความว่า การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนคลายความตึงเครียดของมนุษย์ได้ การเดินทางท่องเที่ยวก่อให้เกิดสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดสันติภาพ
คำตอบที่ 3 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  4. องค์ประกอบ 6 ประการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
  1. โรงงาน หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว
  2. วัตถุดิบ หมายถึง ทรัพยากรที่นักท่องเที่ยวสนใจ
  3. การลงทุน หมายถึง โครงสร้างพื้นฐาน
  4. แรงงาน หมายถึง คนที่เข้ามาในด้านการอำนวยความสะดวก การบริการ
  5. ผลิตผล หมายถึง การบริการที่ประกอบเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  6. การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การรณรงค์
คำตอบที่ 4 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  5 ลักษณะของธุรกิจท่องเที่ยว มี 2 ลักษณะ คือ
  1. ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกิจการท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 400 แห่ง กิจการดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
  1.1.1 กิจการนำเที่ยวรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเดียว ( In – bound Operator )
  1.1.2 กิจการนำเที่ยวคนในประเทศไปยังต่างประเทศ ( Out – bound Operator )
  1.1.3 กิจการนำเที่ยวภายในประเทศอย่างเดียว ( Local operator )
  1.1.4 กิจการนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Local & World wide Operator )
  1.1.5 กิจการที่ดำเนินธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ( General Travel Agent )
  2. ธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ ควรพัฒนาในเรื่องของความรู้ความชำนาญใน
 แหล่งท่องเที่ยว สภาพดินฟ้าอากาศ ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อัตรา
 แลกเปลี่ยนเงินตรา ต้องชี้แจงให้นักท่องเที่ยวได้รู้ก่อนที่จะไป เพื่อมิให้มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่าง
 การท่องเที่ยว เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยวซึ่งบริษัทนำเที่ยวต้องชี้แจง และดูแล
 อย่างใกล้ชิดโดยทั่วไปธุรกิจประเภทนี้จะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ซึ่งจะร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวของต่างประเทศ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องของการทำหนังสือเดินทาง ( Passport ) ติดต่อขอวีซ่า (Vesa ) ขายตั๋ว เครื่องบิน จัดรายการนำเที่ยว และบริการจัดหาที่พัก
คำตอบที่ 5 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  6. ประเภทของธุรกิจนำเที่ยว มี 3 ประเภท คือ
  1. Travel Agent บุคคลหรือบริษัทที่มีความสามารถ มีความชำนาญเบ็ดเสร็จทุกอย่าง สามารถดำเนินการเองได้ จัดการนำเที่ยว การขนส่ง ที่พัก อาหาร การรับ-ส่งทั้งขาไปและขากลับ การนำสถานที่และงานอื่น ๆ
  2. Tour Operator บริษัทมีความชำนาญในการจัดและดำเนินการเกี่ยวกับ
 การตลาด ทางด้านการจัดการเดินทางไปพักผ่อน แบบ Inclusive Tour โดยเก็บเงินล่วงหน้าแล้วมอบให้ Travel Agent เป็นผู้ขายต่อ
  3. Wholesaler บริษัทมีความชำนาญงานในงานเดินทาง คิดและเสนอโปรแกรม
 ที่จัดไว้แบบเหมาหรือจัดขึ้นตามแต่จะรับคำสั่งมาจากลูกค้าแล้วมอบให้ Travel Agent รับไปขายต่อ
คำตอบที่ 6 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  7. แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ควรมีลักษณะ
  1. มีเสน่ห์ดึงดูด เช่น ความงาม ธรรมชาติ ประเพณี เป็นต้น
  2. เข้าถึงง่าย เช่น การคมนาคมสะดวก เป็นต้น
  3. น่าอภิรมย์ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น
คำตอบที่ 7 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  8. ธุรกิจการขนส่งในประเทศทาง บก ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะ เส้นทางการคมนาคมสะดวก เดินทางด้วยยานพาหนะได้หลายประเภท เช่น รถยนต์ รถตู้ รถมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น
คำตอบที่ 8 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  9. ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์หมายถึงที่พักแบบ
  คนในท้องถิ่นนำบ้านที่อยู่อาศัยมาดัดแปลงเป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวได้พักและสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ
คำตอบที่ 9 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  10. ร้านอาหารที่มีคุณภาพมักมีเครื่องหมายหรือเกียรติบัตรรับรอง
  ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขด้านความสะอาด , จากเอกชน เช่น เชลล์ โค้ก รับรองความอร่อย เป็นต้น
คำตอบที่ 10 webmaster | Reply | แจ้งลบ