กระดานสนทนา

กรุณา Login ก่อนการโพสต์ทุกครั้งค่ะ


เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

  บทบาทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว
เจ้าของกระทู้ by   webmaster | view 89,934 | comment 40 | แจ้งลบ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รายละเอียด  :
รูปภาพ  :
(ไม่เกิน 1024 kb , jpg , gif)
ชื่อผู้เขียน  :
Security Code:
4122
 

กติกา มารยาท
  • กรุณาใช้คำสุภาพ และงดเว้นการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา การโฆษณาและข้อความที่อยู่ในรูปแบบของการชักชวน
  • หากพบข้อความไม่เหมาะสม และข้อความที่ตั้งขึ้นซ้ำซ้อน ทางเว็บไซต์ Praveetelearning.com ขอลบข้อความดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกท่านใดพบข้อความไม่เหมาะสมหรือการละเมิดฝ่าฝืนใดๆ โปรดแจ้งได้ที่ webmaster@praveetelearning.com
  1. บทบาทของนักท่องเที่ยวที่ดี ควรปฏิบัติตน คือ
  1. ต้องเรียนรู้กฎพื้นฐานของการท่องเที่ยว เช่น ข้อบังคับ กฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ
  2. ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม เช่น ไม่สนับสนุนของที่ระลึกที่ทำจากเปลือกหอย ไม่เก็บดอกไม้ ช่วยกันรักษาความสะอาด
  3. ปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มทัวร์ เช่น การรักษาเวลา เชื่อฟังคำแนะนำของมัคคุเทศก์
คำตอบที่ 1 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  2. บทบาทของเจ้าของท้องถิ่นที่ดี ควรปฏิบัติตนอย่างไร
  1. ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
  2. ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
คำตอบที่ 2 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  3. มัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตนคือ
  1. ห้ามทำหน้าที่มัคคุเทศก์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือในระหว่างถูกสั่งพัก
  2. ปฏิบัติตามกฎที่วางไว้ เช่น แต่งกายสุภาพ ติดบัตรมัคคุเทศก์ขณะปฏิบัติหน้าที่และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบัตรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  3. มัคคุเทศก์ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนด
คำตอบที่ 3 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  4. กฎหมายกำหนดให้บริษัทนำเที่ยวต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง
  1. ห้ามจัดนำเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาตหรือในระหว่างถูกสั่งพัก
  2. ใบอนุญาตต้องแสดงในที่เปิดเผย
  3. ห้ามมิให้บุคคลใดที่มิได้เป็นมัคคุเทศก์ปฏิบัติหน้าที่นำเที่ยว
  4. ต้องจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในระหว่างการเดินทาง
  5. ต้องวางเงินประกันตามที่กฎหมายกำหนด
คำตอบที่ 4 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  5. มัคคุเทศก์ช่วยนักท่องเที่ยวในเรื่อง
  1. ท่องเที่ยวได้ทั่วถึง
  2. ได้ความรู้ รู้เรื่องราว ประวัติความเป็นมา
  3. ได้รับความปลอดภัย
  4. คำนวณระยะเวลาได้แน่นอน
  5. ประหยัดงบประมาณ งบไม่บานปลาย
  6. ได้รับความสนุกสนาน
  7. ไม่ต้องผจญปัญหา
คำตอบที่ 5 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  6. การที่มัคคุเทศก์ระลึกว่า นักท่องเที่ยวคือนายจ้างไม่ควรทำตนเสมอท่าน เข้าจรรยาบรรณ
  รู้จักประมาณตน
คำตอบที่ 6 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  7. เสน่ห์ของมัคคุเทศก์ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว คือต้องมี
 คุณสมบัติ คือ มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถ คือ เร้าความสนใจ
คำตอบที่ 7 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  8. นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านที่พัก การขนส่ง ได้ประโยชน์จากบริษัทนำเที่ยว คือ
 นักท่องเที่ยวได้
 1. ประหยัดเวลาในการติดต่อที่พักแรม พาหนะ
 2. ได้รับการบริการที่ดี สามารถเลือกให้เหมาะสมกับราคาและคุณภาพ
 3. ประมาณค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า
 ผู้ประกอบการด้านที่พักและขนส่ง ได้ประโยชน์ คือ
 1. รู้จำนวนลูกค้าที่แน่นอน
 2. มีลูกค้าเฉลี่ยทั้งปี
 3. สามารถปรับปรุงการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้
คำตอบที่ 8 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  9. มัคคุเทศก์มีความหมายและความสำคัญ คือ
 ความหมาย คือ คอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้านการนำเที่ยว การพักแรม และการเดินทาง
 ความสำคัญ เป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนคอยชี้แนะ อธิบายสิ่งต่าง ๆ ให้
 นักท่องเที่ยวทราบ
คำตอบที่ 9 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  10. มัคคุเทศก์คืออาชีพสำหรับคนไทย 1 ใน 39 อาชีพ ดังนั้น มัคคุเทศก์ควรมีคุณสมบัติ คือ
 1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เช่น มองโลกในแง่ดี ร่าเริง มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ไม่ก้าวร้าว
 2. มีบุคลิกภาพดี เช่น ร่างกายสมส่วน คล่องแคล่ว สุขุม แต่งกายเหมาะสม วาจาสุภาพ
 3. มีความรู้ดี เช่น ความจำดี เป็นนักอ่านนักพูด ช่างสังเกต
 4. มีวาทศิลป์ เช่น น้ำเสียงชวนฟัง ภาษาเหมาะสม ถูกต้อง เร้าใจผู้ฟัง
 5. มีความรักงาน เช่น กระตือรือร้น ทำงานด้วยความเต็มใจ มีประสิทธิภาพ และพัฒนางาน
คำตอบที่ 10 webmaster | Reply | แจ้งลบ