กระดานสนทนา

กรุณา Login ก่อนการโพสต์ทุกครั้งค่ะ


เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

  ประโยชน์ของการท่องเที่ยว
เจ้าของกระทู้ by   webmaster | view 2,436 | comment 6 | แจ้งลบ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รายละเอียด  :
รูปภาพ  :
(ไม่เกิน 1024 kb , jpg , gif)
ชื่อผู้เขียน  :
Security Code:
8927
 

กติกา มารยาท
  • กรุณาใช้คำสุภาพ และงดเว้นการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา การโฆษณาและข้อความที่อยู่ในรูปแบบของการชักชวน
  • หากพบข้อความไม่เหมาะสม และข้อความที่ตั้งขึ้นซ้ำซ้อน ทางเว็บไซต์ Praveetelearning.com ขอลบข้อความดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกท่านใดพบข้อความไม่เหมาะสมหรือการละเมิดฝ่าฝืนใดๆ โปรดแจ้งได้ที่ webmaster@praveetelearning.com
  1. ประโยชน์ของการท่องเที่ยว
 
 - บุคคล
 ข้อดี
 1.คลายเครียด สนุกสนาน พักผ่อน
 2.สร้างความเข้าใจ, สัมพันธภาพ, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างในชาติ และต่างชาติ
 ข้อเสีย
 1.สูญเสียวัฒนธรรมประจำชาติ, รับวัฒนธรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การแต่งกาย ,การกินอยู่
 
 - เศรษฐกิจ
 ข้อดี
 1.สร้างอาชีพใหม่ในท้องถิ่น
 2.มีการผลิตสินค้า OTOP
 ข้อเสีย
 1. ค่าครองชีพสูง
 
 - การเมือง
 ข้อดี
 1.ลดสภาพการอยู่โดดเดียว มีการพบปะสังสรรค์กัน
 ข้อเสีย
 1.เกิดการเปรียบเทียบ ประชาชนต่อต้านการปกครองของรัฐบาล
 
 - สังคม
 ข้อดี
 1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
 2.สภาพแวดล้อมท้องถิ่นมีการพัฒนา
 3.เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ มีการสร้างงาน กระจายรายได้
 ข้อเสีย
 1.เกิดปัญหาสังคม เช่นโสเภณี ยาเสพติด
 2.คนในท้องถิ่นรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อง
 
 - วัฒนธรรม-ขนบธรรมเนียมประเพณี
 ข้อดี
 1.มีการฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเก่าที่ดูแปลกตา น่าสนใจ
 ข้อเสีย
 1.การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้คนในท้องถิ่นมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป
 
 - สภาพแวดล้อม
 ข้อดี
 1.มีการปรับปรุง พัฒนา เช่น ระบบสาธารณูปโภค ถนน ความปลอดภัย
 ข้อเสีย
 1.เกิดความเสื่อมโทรมแหล่งท่องเที่ยว
คำตอบที่ 1 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  2. ประโยชน์ของการท่องเที่ยว
 
 ทางตรง
 1.มีการลงทุนทำธุรกิจในท้องถิ่น
 2.มีการสร้างอาชีพใหม่ ๆ
 3.มีการจำหน่ายผลผลิต OTOP เพิ่มรายได้ในท้องถิ่น
 4.ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม มีการสืบทอด ฟื้นฟู
 5.ประชาชนในท้องถิ่นรักษ์ท้องถิ่นของตน
 6.ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
 ทางอ้อม
 1.มีหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น กรมป่าไม้ กรมประมง
 2.มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 3.มีมาตรการความปลอดภัย
 4.มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้
คำตอบที่ 2 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  3. ความสำเร็จของการท่องเที่ยวในไทยมาจาก
 - มีศูนย์การบินพาณิชย์
 - มีทรัพยากรท่องเที่ยวมากมายหลากหลาย
 - มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
 - คุณลักษณะของคนไทย ที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อัธยาศียดี
คำตอบที่ 3 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  4. คนไทยจะทำให้การท่องเที่ยวของไทยประสพความสำเร็จโดย
 - ปกป้องรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ให้ความรู่ สวยงาม สะอาด ไม่ทำลายแหล่งท่องเที่ยวอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 - มีการรักษา ฟื้นฟู สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ให้สูญหาย
 - รักษาภาพลักษณ์ “ ยิ้มสยาม คนไทยใจดี ”
คำตอบที่ 4 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  1. ประโยชน์ของการท่องเที่ยว
 
  - บุคคล
  ข้อดี
  1.คลายเครียด สนุกสนาน พักผ่อน
  2.สร้างความเข้าใจ, สัมพันธภาพ, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างในชาติ และต่างชาติ
  ข้อเสีย
  1.สูญเสียวัฒนธรรมประจำชาติ, รับวัฒนธรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การแต่งกาย ,การกินอยู่
 
  - เศรษฐกิจ
  ข้อดี
  1.สร้างอาชีพใหม่ในท้องถิ่น
  2.มีการผลิตสินค้า OTOP
  ข้อเสีย
  1. ค่าครองชีพสูง
 
  - การเมือง
  ข้อดี
  1.ลดสภาพการอยู่โดดเดียว มีการพบปะสังสรรค์กัน
  ข้อเสีย
  1.เกิดการเปรียบเทียบ ประชาชนต่อต้านการปกครองของรัฐบาล
 
  - สังคม
  ข้อดี
  1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
  2.สภาพแวดล้อมท้องถิ่นมีการพัฒนา
  3.เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ มีการสร้างงาน กระจายรายได้
  ข้อเสีย
  1.เกิดปัญหาสังคม เช่นโสเภณี ยาเสพติด
  2.คนในท้องถิ่นรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อง
 
  - วัฒนธรรม-ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ข้อดี
  1.มีการฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเก่าที่ดูแปลกตา น่าสนใจ
  ข้อเสีย
  1.การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้คนในท้องถิ่นมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป
 
  - สภาพแวดล้อม
  ข้อดี
  1.มีการปรับปรุง พัฒนา เช่น ระบบสาธารณูปโภค ถนน ความปลอดภัย
  ข้อเสีย
  1.เกิดความเสื่อมโทรมแหล่งท่องเที่ยว
คำตอบที่ 5 nanty | Reply | แจ้งลบ
  - บุคคล
  ข้อดี
  1.คลายเครียด สนุกสนาน พักผ่อน
  2.สร้างความเข้าใจ, สัมพันธภาพ, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างในชาติ และต่างชาติ
  ข้อเสีย
  1.สูญเสียวัฒนธรรมประจำชาติ, รับวัฒนธรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การแต่งกาย ,การกินอยู่
 
  - เศรษฐกิจ
  ข้อดี
  1.สร้างอาชีพใหม่ในท้องถิ่น
  2.มีการผลิตสินค้า OTOP
  ข้อเสีย
  1. ค่าครองชีพสูง
 
  - การเมือง
  ข้อดี
  1.ลดสภาพการอยู่โดดเดียว มีการพบปะสังสรรค์กัน
  ข้อเสีย
  1.เกิดการเปรียบเทียบ ประชาชนต่อต้านการปกครองของรัฐบาล
 
  - สังคม
  ข้อดี
  1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
  2.สภาพแวดล้อมท้องถิ่นมีการพัฒนา
  3.เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ มีการสร้างงาน กระจายรายได้
  ข้อเสีย
  1.เกิดปัญหาสังคม เช่นโสเภณี ยาเสพติด
  2.คนในท้องถิ่นรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อง
 
  - วัฒนธรรม-ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ข้อดี
  1.มีการฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเก่าที่ดูแปลกตา น่าสนใจ
  ข้อเสีย
  1.การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้คนในท้องถิ่นมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป
 
  - สภาพแวดล้อม
  ข้อดี
  1.มีการปรับปรุง พัฒนา เช่น ระบบสาธารณูปโภค ถนน ความปลอดภัย
  ข้อเสีย
 
คำตอบที่ 6 yeen | Reply | แจ้งลบ