กระดานสนทนา

กรุณา Login ก่อนการโพสต์ทุกครั้งค่ะ


มหาวิทยาลัย ยอดนิยม 2010

 

โดยการโหวตครั้งนี้ เป็นการจัดทำเพื่อเก็บข้อมูลให้กับนักเรียน และผู้ปกครองได้ทราบถึงกระแสความนิยมของแต่ละคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อนำเอาข้อมูลไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
 
 ประกาศผลโหวตจากการเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.eduzones.com
 
 ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 52 - เม.ย. 53 รวมระยะเวลา 5 เดือน มีผู้ร้วมโหวดทั้งสิ้น
 
 52,833 คน
 
 สำหรับผลโหวต มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประจำปี 2010 มีดังนี้
 
 
 
  มหาวิทยาลัยในประเทศที่สวยที่สุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 อันดับ 10.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
  สาขาศิลปะที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 อันดับ 3.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 อันดับ 8.
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 อันดับ 10.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
  สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 อันดับ 3.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
  สาขาวิทยาศาสตร์/แพทย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 อันดับ 3.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 อันดับ 10.
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
  สาขาสื่อสาร/นิเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 อันดับ 6.
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 อันดับ 2.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
  มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่น่าเรียนที่สุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
  สาขาสถาปัตย์/ออกแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 อันดับ 2.
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 อันดับ 3.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
 
  สาขาภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยเกษตร
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 อันดับ 10.
  มหาวิทยาลัยรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
  สาขานิติ/รัฐศาสตร์/สังคมที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 อันดับ 2.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 อันดับ 8.
  มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
  สาขาวิทย์/อุตสาหกรรมเทคโนฯที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 อันดับ 3.
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 อันดับ 5.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
  สาขาบัญชี-บริหารที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 อันดับ 2.
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
  หลักสูตรอินเตอร์ที่น่าเรียนที่สุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยสยาม
 
 อันดับ 10.
  มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
 
 
 
  สาขาสถาปัตย์/ออกแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 อันดับ 4.
  Raffle Design Institute
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
 
  สาขานิติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยพายัพ
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 อันดับ 10.
  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
 
  สาขาวิทยฯ/อุตสาหกรรม/เทคโนที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
 
  สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยเกริก
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 
 
  สาขาบริหารที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยโยนก
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยชินวัตร
 
 อันดับ 10.
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 
 
  มหาวิทยาลัยเอกชนที่สวยที่สุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยโยนก
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 อันดับ 10.
  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 
 อันดับ 11
  มหาวิทยาลัยพายัพ
 
 
 
  สาขาภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด (มหาวิทยาลัยเอกชน)
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 อันดับ 6.
  นอร์ทวิทยาลัย
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยสยาม
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 อันดับ 10.
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
 
  สาขาสื่อสารฯ/นิเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด (มหาวิทยาลัยเอกชน)
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยพายัพ
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 
 
 
  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด(มหาวิทยาลัยเอกชน)
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยอาเซียน
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 อันดับ 9.
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
 
  สาขาบัญชีที่ได้รับความนิยมสูงสุด(มหาวิทยาลัยเอกชน)
 
 อันดับ 1.
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 อันดับ 2.
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 อันดับ 3.
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 อันดับ 4.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 อันดับ 5.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 อันดับ 6.
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
 อันดับ 7.
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 อันดับ 8.
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 
 
 
 
 ที่มา : www.eduzones.com
 
 ติดตามผลการโหวตมหาวิทยาลัยยอดนิยมได้ที่นี่ http://expo.eduzones.com/2010/
เจ้าของกระทู้ by   webmaster | view 2,435 | comment 0 | แจ้งลบ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รายละเอียด  :
รูปภาพ  :
(ไม่เกิน 1024 kb , jpg , gif)
ชื่อผู้เขียน  :
Security Code:
9255
 

กติกา มารยาท
  • กรุณาใช้คำสุภาพ และงดเว้นการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา การโฆษณาและข้อความที่อยู่ในรูปแบบของการชักชวน
  • หากพบข้อความไม่เหมาะสม และข้อความที่ตั้งขึ้นซ้ำซ้อน ทางเว็บไซต์ Praveetelearning.com ขอลบข้อความดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกท่านใดพบข้อความไม่เหมาะสมหรือการละเมิดฝ่าฝืนใดๆ โปรดแจ้งได้ที่ webmaster@praveetelearning.com